Sidebar

23
zář, so
20 Aktuality

Součástí výjezdního zasedání vlády ČR v Kadani byla i návštěva paní ministryně Langšádlové na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jsme rádi, že z fakult si vybrala právě tu naši, filozofickou.

Žatec a okolní chmelařské krajiny se staly památkou zapsanou na seznam UNESCO. Rozhodl o tom výbor organizace na zasedání v Rijádu. V České republice jde o 17. pamětihodnost zapsanou v prestižním seznamu.

S účinností od 1.9.2023 byl na filozofické fakultě UJEP jmenován nový docent v oboru české dějiny. Tomáš Velička vystudoval obor pomocné vědy historické na FF UK, kde několik let pracoval jako odborný asistent. Má také praxi jako archivář a zkušenosti z Národní knihovny s katalogizací starých tisků. V Ústí působí teprve od roku 2017 a za tu dobu stihl vytvořit novou katedru, vydat několik významných prací, usednout na místo proděkana pro internacionalizaci a v neposlední řadě úspěšně habilitovat.

Dne 14. 9. 2023 se v kostele sv. Floriána v Krásném Březně konaly promoce absolventů doktorského studia a rigorózního řízení v historických vědách.

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení studující, civitas academica,
usmívá se na vás nové kolegium filozofické fakulty, jež se utvořilo po volbě děkana, a které se nyní bude ucházet o přízeň Akademického senátu. Jsme rádi, že s námi zůstala emeritní paní děkanka prof. Michaela Hrubá.

Na konci června proběhla na filozofické fakultě výběrová řízení na pozice vedoucích pracovníků a pracovnic. Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole diskutuje o programu uchazeče či uchazečky příslušné pracoviště, kde dochází k volbě. Výsledky volby jsou pak jedním z podkladů pro jednání výběrové komise, před kterou uchazeči s programem předstupují. O jmenování na základě doporučení komise následně rozhoduje děkan.

Do nového školního roku budou Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem a Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech vstupovat jako fakultní školy Filozofické fakulty UJEP.

Dne 22. srpna došlo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně k setkání členů rodiny Lobkowicz, Williama Eastona Lobkowicz, jeho ženy a Williama Rudolfa Lobkowicz s rektorem univerzity Jaroslavem Koutským a zástupkyněmi Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP, Táňou Šimkovou a Monikou Starou, aby probrali možnosti spolupráce mezi House of Lobkowicz a univerzitou.

Původně česko-německá kniha Historie a památky Krušnohoří vyšla nedávno anglicky v nakladatelství Karolinum. Jejím cílem je ukázat nejvýznamnější hornická centra a jejich památky a přispět k hledání odpovědi na otázku, v čem byl proud pozdní gotiky a renesance na severozápadně Čech tak výjimečný a odlišný od převažujícího stavebního a uměleckého výrazu zbytku země.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer